Rain queen. Lazola Pambo

At first I thought
it was only a myth,
too absurd
to be celebrated
as legend.
Three consecutive weeks,
we had a dry white season
in our village

Our crop was dead
we saw zig-zag cracks,
cutting through the ground
the elders called
a meeting
in that blistering heat

“We need to call,
the Rain Queen,”
I heard them say
they must have met her
for it didn’t take days
nor three more weeks
as heavy rain showers
came pouring down!

Laz at SAQA Pic

Lazola Pambo is a South African poet, novelist and essayist, holding a BA in Creative Writing from the University of South Africa. His work has been published in New Contrast, Sentinel Literary Quarterly, The Criterion, Ons Klyntji, LitNet, 2014-2016 Sol Plaatje European Union Anthology, and Gemini Magazine. Follow him on Twitter: @LPambo.

A Day of Reflection. Lazola Pambo

On the flat green lawn
by the Pretoria Union Buildings
I sit alongside grandpa
on a long stretched grey wooden bench.
Steadily, he fixes his attention
with his round crystal spectacles
lying on the long bridge of his nose
cautiously inspecting
in his big veined hands
reading the headline:
“FEES MUST FALL”.
Grandpa clears his throat
then shakes his head.
“What’s the matter?” I ask.
He is quiet for a moment
then he starts replying:
“We have failed the youth,”
I stare at him confused.
“Yes, it is true,” he continues
“Toyi-toying  was part of apartheid,
now we have passed it on
to the young at heart
who vandalise buildings
and burn tyre wheels
in order to be heard!”

Laz at SAQA Pic

Lazola Pambo is a South African poet, novelist and essayist, holding a BA in Creative Writing from the University of South Africa. His work has been published in New Contrast, Sentinel Literary Quarterly, The Criterion, Ons Klyntji, LitNet, 2014-2016 Sol Plaatje European Union Anthology, and Gemini Magazine. Follow him on Twitter: @LPambo.

smallgirl. vangile gantsho

smallgirl with moths in her mouth
speaks anger in glances     knows the dagger of words
smallgirl     big voice     moves in silence
knows how earthquakes begin

in the rumbling of her stomach
entire families collapse

smallgirl cares too much     for such a small girl
smallgirl with treacherous eyes
carries too much feeling in her lungs
knows the sting of lonely
smallgirl sees too much     breathes too much
takes up too much air
smallgirl is too much mirror and     expectation
too much wanting more
smallgirl should know better than to try fight the sun

smallgirl with hands of spades
smallgirl dreams too much. hopes too much
wants to plant and grow
smallgirl thinks she is the ocean
smallgirl is a stream

smallgirl will break her heart with all this want
smallgirl is not even the wind

smallgirl must learn to swallow
and be pretty

vangile gantsho is a poet, healer and co-founder of impepho press. Pan-Africanist and unapologetically womanist, she has participated in poetry plays, events, and festivals on the continent and abroad. gantsho is the author of two collections, Undressing in front of the Window (2015) and red cotton (2018). She holds an MA, with distinction, in Creative Writing from the University Currently Known as Rhodes (2016).

Onderhoud met Charl-Pierre Naudé

Foto deur Gerald Zorner

Foto deur Gerald Zorner

Alwyn Roux: Nuwe stemme 6 het pas in 2017 verskyn. Jy en Bibi Slippers is die samestellers. Voor watter uitdagings het jy te staan gekom met die saamstel van die bloemlesing?

Charl-Pierre Naudé: Die uitdaging is maar altyd dieselfde: om ’n stem wat talent het te eien, ráák te sien. Soms is ’n goeie nuwe stem toegegooi onder sy eie pretensie of hebbelikhede, of is dit selfs te subtiel om gou raak te sien. Die samesteller se taak is om sy radar so skerp soos ’n vlêrmuis s’n te kry.

Die tweede uitdaging is wat om te maak met die nuwe stem wat jy wel raaksien.

Daar was twee nuwe stemme, Angie Gallagher en Franco Colin, waaraan min skawing nodig óf moontlik was. Hulle was reeds ver genoeg ontwikkel. As ’n nuwe digter op daardie stadium is, is hulle reeds op dreef en jy as samesteller kom eintlik in die vaarwater. Die verlies hier is dat jy dalk ’n sterker bydrae kon gemaak het as jy hulle vroëer getref het. Die pluspunt is dat hulle jou amper nie nodig het nie. En tog, was dit wonderlik om wel die verlore skakel te help vind vir enkele van Franco se reëls. Sy poësie het ’n sterk serebrale kant en sulke gedigte is wonderlik as hulle slaag.

Wat betref die skawing self, elke nuwe stem vra om ’n ander soort raad of “ingryp” van die Nuwe Stemme-samesteller. Dit gaan afhang van wie die nuwe digter is.

Nuwe-Stemme-6-Omslag---JPEG

Alwyn: Hoe het jy te werk gegaan in die skryf van In die geheim van die dag (2005) en toe Against the light (2007) as Engelse vertaling?

Charl-Pierre: Enkele van hierdie verse het as “private gedigte” ontstaan, wat ek vir ’n meisie geskryf het. Hierdie spesifieke gedigte se eerste weergawes was in Engels. Ek het hulle toe in Afrikaans oorgeskryf, hoewel dit van die begin af vir my duidelik was dat daar ook ’n Engelse bundel sal wees. Sommige van die ander gedigte het toe spontaan in Afrikaans ontstaan. So dit het alles te doen met die skisofrenie van Suid-Afrikaan-wees.

Dit was ’n rare ervaring om “dieselfde” gedig in twee tale te sien gebeur: Dit gaan daaroor om die vorm van die gedig in die ander taal te vind; die ritmes en die skandering, dis dikwels anders in Afrikaans as in Engels.

Against the light

Hierdie bundel se gedigte is dikwels  “idee-gedigte”; die kern van die gedigte is ’n poëtiese idee – ’n bepaalde teenstelling, of ’n vergesig of ’n “gevoelskonsep” of ’n gebeurlikheid, of dit gaan oor ’n “herinnering” by die verteller –  en daarom is ook die meeste daarvan konteks-gedrewe, nie reëlgedrewe nie. Reëlgedrewe gedigte ontstaan dikwels reël vir reël, terwyl konteksgedigte voortborduur vanuit ’n vooraf ingevoelde “raam”, wat van die begin af “daar” is ( maar wat natuurlik ook kan verander soos wat die gedig geskryf word). Die woorde kom dan voort om dié liriese “raam” in te vul.

Dit gaan dus oor die ingewing, dán kom die woord. Met reëlgedrewe gedigte is dit eers die woord en dan die betekenis wat daaaruit groei. Antjie Krog se woordgedrewe gedigte in Mede-wete is hiervan ’n goeie voorbeeld.  (Ek oorvereenvoudig natuurlik nou ter wille van begrip, gedigte is ook soms ’n mengsel van reël – en konteksgedrewe impulse.) In reëlgedrewe gedigte kan jy enige of een van meeste van die reëls neem, en jy sal die gedig se struktuur daaruit kan aflei, die reël sal die struktuur bevat (’n goeie voorbeeld: Mede-wete). In die geval van konteksgedrewe gedigte, soos In die geheim van die dag meestal is, en ook in Al die lieflike dade, kan jy nie die poëtiese struktuur van die mededeling na die reël reduseer nie, want die elemente van die struktuur is oor die gedig as geheel versprei,  dus is die struktuur van die mededeling slegs uit die konteks afleibaar.

In die geheim van die dag

’n Ander onderskeid wat getref kan word wanneer ’n mens praat van onlangse gedigte in Afrikaans, soos byvoorbeeld aangetref in In die geheim van die dag, is die verskil tussen die liriese impuls en die narratiewe impuls. Aangesien ons hier per definisie praat van liriese gedigte, is wat ter sprake is die narratiewe impuls ín die liriese gedig.

Die liriese impuls is myns insiens geneig om die tyd-aspek te “vries”; dit borduur of “karring” op ’n gevoel of insig, en dit maak van kousale gegewens ’n “tydlose moment”. Die narratiewe impuls, daarenteen, werk wel met tyd en tydsverloop as integraal aan die liriek van die mededeling. Die liriese stolling gebeur op ’n ander manier. Dit gebeur onder meer deur middel van  die tyd-aspek, nie deur die tyd-aspek te vries of te stol nie of te minimaliseer nie.

’n Voorbeeld van ’n reëlgedrewe liriese digter uit ’n ander taal is Nederlands se Lucebert.

Ek dink twee gedigte van my wat die narratiewe liriese werking goed illustreer is “Die grond van die voorvaders” en “Twee diewe”. Oor laasgenoemde is al geskryf, so kom ons kyk na eersgenoemde.

In “Die grond van die voorvaders” is daar sprake van ’n stryd wat in die verlede op die grond plaasgevind het. Daar is twee verhale merkbaar, ’n liefdesverhaal en ’n politieke verhaal. Die “grond” is nie net die grond van die politieke erfenis nie, dis ook die “grond” van die geslagtelike liefde, die grond van almal wat voor jou liefgehad het; ’n gesogte grond, maar per definisie versteurd. Die twee geliefdes voel ’n onsigbare, dreigende krag aan, hulle voel gelyktydig verswelg deur en aangetrokke tot hierdie krag.  En dan gebeur iets wat hulle red. Die spil van die gedig is hoe die politieke verhaal ’n metafoor word vir die liefdesverhaal, spiëelbeelde van mekaar. By beide relase is ’n redding betrokke. (Ek was as digter in hierdie tyd nogal deur die beginsels van die WVK beïndruk. Sedertdien het my sienings van die WVK verander. Maar ek dink steeds die vergifnis-idee daar agter is ’n sterk beginsel.)

Die struktuur van hierdie narratiewe liriese gedig verteenwoordig myns insiens die narratiewe liriese vers in sy meer subtiele vorm. Elke gegewe van die narratief het ’n metaforiese, en soms ’n simboliese, bybetekenis. Ek noem een: “die hoë grond”. Dié frase is ’n sleutelgegewe in die gedig, dink ek.

Voorbeelde van konteksgedrewe narratiewe liriese digters op die wêreldtoneel is Yehuda Amichai (Hebreeus, Israel), Raymond Carver (Engels, VSA), en heelparty van Anne Carson se gedigte (Engels, Kanada). Hierdie is baie uiteenlopende digters, bygesê. Tomas Tranströmer (Sweeds), die Nobelpryswenner, is ook ’n goeie voorbeeld. Hoewel ek sou meen sy gedigte is ewe veel beeld-gedrewe.

Van groot belang by die konteksgedrewe narratiewe liriese gedig is die ontknoping, ’n sekere wending, meestal teen die einde van die gedig. Hierdie wending bly oënskynlik verduister in die res van die gedig (terwyl die reëlgedrewe gedig se uiteindelike wending van veel minder belang is, veel kleiner is, en min of meer sigbaar word in die res van die gedig, waar elke reël ’n wending in die kleine bevat).

Daar is al studies gedoen wat van my narratiewe gedigte saam bespreek met Antjie Krog en Loftus Marais se narratiewe gedigte, onder andere. Almal interessant. Die groot verskil tussen my en Krog is reeds hierbo genoem. Daar is ook verskille tussen my en Loftus se narratiewe aanslae. Die up front satiriese aanslag by Marais verwring die voorkoms van die gedigte op ’n bepaalde vooropgestelde manier, terwyl die narratiewe gedigte in In die geheim van die dag  ’n sekere deadpan, alledaagse voorkoms probeer handhaaf. Hierin stem hulle ooreen met sommige van Danie Marais se narratiewe liriese gedigte, hoewel daar weer ander verskille tussen ons twee bestaan, kennelik ’n fokus op die transendente by my en ’n soort weerlegging daarvan deur die sterk ondermaanse klem, by Danie Marais.

’n Opvallende verskil tussen Al die lieflike dade (ADLD) en my vorige bundels is myns insiens geleë in ’n groter klem op die aspek van beeldgebruik by ADLD; op die beeld-binne-die-gedig, byvoorbeeld. Die gedigte werk ook bietjie meer met ’n fokus op die onderfadelings, op die strofe, byvoorbeeld – as draer van ’n beeld-idee.

Al die lieflike dade

Alwyn: Jy het onlangs in die literêre joernaal Stilet 28 (1) vier gedigte van die Nederlandse digter K. Michel vertaal. Kan jy ons meer vertel van jou belangstelling in die digter K. Michel se werk en hoe jy te werk gegaan het om die werk in Afrikaans te vertaal?

Charl-Pierre: Ek het saam met K. Michel voorgelees aan huis van Geno Spoormans en Carina van der Walt in Tilburg. Die geleentheid is jaarliks by Die Wewershuisie te Tilburg. Voor dit het ek hom ontmoet deur Willem van Toorn, die Nederlandse digter en kritikus, en Alfred Schaffer, nog ’n Nederlandse digter.

Michel skryf nogal sintetiese verse, dis geheel en al sy eie “kopkosmos” daai. Hy is besig om allerlei idees oor skepping en die Skepping oor te dra, meestal intens ontluisterend, en jy moet die Nederlandse digkunsgeskiedenis ken om agter te kom watter sinspelings hy besig is om los te torring. Geno Spoormans het my vertel, anders sou ek Michel se gedigte vereenvoudigd verstaan het. Die paradoks is hulle IS eenvoudige gedigte. Maar veel minder eenvoudig as die eenvoud self, as jy my weerspreking volg. Michel is nogal ’n anti-intellektuele digter – op sy beste is dit ’n waardige posisie om in te neem – ek is presies die teenoorgestelde – en terwyl ek saam met hom om ‘n tafel gesit en vertaal het, het hy soms vir my gegrinnik,  asof hy sê: “Hou nou gerus op om so diep te kyk, man, dis alles oppervlak, dis net gedigte … “ Dis dan wat ek onwillekeurig nog dieper wil kyk. K. Michel is ’n man wat maklik grinnik.  Ek moes elke nou en dan afkyk om seker te maak my broek het nie afgeval nie. Hulle maak nie meer gordels soos in die ou dae nie. En, nou ja, Michel is ‘n man wat maklik grinnik, soos ek sê.

Die verfynings van daardie vertalings het ek en Geno Spoormans oor Skype gedoen, hy in Tilburg en ek wat in Berlyn sit. Dit was somer in Berlyn se strate, en ek het op ’n kol my studeerkamerlig afgeskakel om die hitte te verminder. Dus was dit net ek en die flikkerende ge-Skype voor my. (Ek het wel ’n leeslampie aangehad, anders sou Geno my nie van so ver weg kon sien nie.) Die venster was oop en ’n bries het ingewaai. Charlottenburg-stasie se treine het elke dan en wan verbygedreun. Ek en Nicky, my vrou, het in dieselfde woonstel gebly as die filmmaker Jim Jarmusch toe laasgenoemde in Berlyn woonagtig was in die jare tagtig (rondom 1986). So, Jarmusch moes dikwels op dieselfde balkonnetjie gestaan en uitkyk het; wat ’n pragtige straat, Windscheidstrasse; en ek sweer hy moes Charlottenburg-stasie se treine op ’n kassetjie opgeneem en in sy rolprent Mystery Train gebruik het, want dit is presies dieselfde tydsintervalle van treine wat kom en gaan (Jarmusch se fiktiewe treine was  in  Memphis, Tennessee, die plasing van die rolprent). Nou kyk, jy kan my nie vertel dat jy Deutsche Bahn-tydsintervalle op elke plek op aarde vind nie. Dis fokken spesifiek. Maar dit daar gelaat. Wat ek eintlik wil sê: Dit was ook somer in een van die gedigte van Michel wat ons vertaal het. Is ek reg? Ek het nog nie my Stilet in ontvangs geneem nie, daar is nog vertalings wat ons gedoen het, maar ek onthou die gevoel van sinergie tydens die vertaalproses: die somer, en die somer. Ek dag jy sal belangstel in die stukkie useless information.

Alwyn: Watter digters se verse lees jy graag en watter digters beskou jy tans as toonaangewende digters?

Charl-Pierre: Dit gaan afhang watter area van die digkuns ons oor praat. Dis ’n moeiliker vraag om te beantwoord as bv.: Wie was die toonaangewende na-oorlogse Europese digters, of Sestigers. Daar is ’n kakofonie van tone daarbuite, en almal van hulle word “aangegee”.  Ek hou van verskillende digkunste vir dit wat hulle is. Op verskillende tye het ek van verskillende digters gehou. Ek sou myself nie as meer belese in die digkuns beskou as enige van my tydgenote nie. Maar ’n goeie bundel kan my omtik, hoor. Op my leeslys staan volgende Johan Myburg se nuutste digbundel, Uittogboek.

Toonaangewende digters? Ek dink Alfred Schaffer se Mens.dier.ding is redelik toongewend. Ek dink die Duitse digteres Sylvia Geist is hermeties besonders en beeldend roerend. Ek dink ’n na-oorlogse digter soos Paul Celan is baie goed, maar weens sy politieke beduidenis, wat weliswaar baie beduidend is, waarskynlik effens oorskat. Ek dink die digteres Ulrike Draesner doen interessante dinge met die tema van historiese geheue. Een van my gunsteling oorlogse/ na-oorlogse digters is die Oos-Duitse Johannes Brobowski. Ek kan in hierdie trant voortgesels. Ek verneem onlangs van die bestaan van ’n baie besonderse Oostenrykse digteres, Christina Lavant, gestorwe, en raar. Daar is name wat stelselmatig uit die geskiedenis na vore tree as groots, wat bittermin te doen het met tyd en historiese plasing. Hulle oorskrei beide. Dit neem tyd vir sulke name om aan te meld. Terloops, ek hou baie van Miroslav Holub (Tsjeggies) se gedigte. Die Nederlandse vertaling, De geboorte van Sisyphus, is die beste. Schaffer was interessant genoeg die redakteur van die publikasie by Bezige Bij destyds.

Alwyn: Is daar ’n mark vir Afrikaanse gedigte wat na Engels vertaal word?

Charl-Pierre: Dis ’n kontensieuse punt. Die plaaslike Engelse digkuns is baie in sy eie reflekse opgetrek, en kom jy uit ’n ander hoek, wel dis soos om by ’n partytjie van ’n spul outiste op te daag. Hels interessant hoor, maar probeer nou gesels? As jy hallo sê dan word jy aangekyk of jy iemand se sonbril probeer steel het. En dít lánk ná sononder. Ek meen, waddefok? Dit beteken nie die ouens kan nie ook gaaf wees nie, mens moet net jou deel doen en in die verbygaan ’n ietsie in die punch strooi. Dis ’n inkennige lotjie. Alan Finlay en Nadine Botha tel onder my bedeesde gunstelinge. Botha is baie eksperimenteel beeldend, sy is onnodiglik onbekend. Finlay is ook as samesteller en voormalige redakteur van New Coin bekend.

Dan is daar die “swart tradisie” in Engels. Hier staan een vir my uit: die woordgees Vonani Bila. Bila skryf in Engels sowel as in XiTsonga en Sepedi. Wat min mense weet is dat hierdie man onlangs ’n werkstaak voltooi het wat hom rondom vyf-en-twintig jaar geneem het, as ek reg verstaan. Hy het ’n verklarende woordeboek vir sy moedertaal saamgestel, die eerste so ’n woordeboek vir sy taal,  wat glo so dik is soos die muur van ’n Middeleeuse klooster. Dis die soort stille heldedaad wat verrig word in donker Afrika.

Ek dink daar is ’n argument voor uit te maak dat daar ’n noodsaak is vir Afrikaanse gedigte om in Engels vertaal te word, omdat Engels die vernaamste deurgangspoort na ander tale is. Maar noodsaak en mark is nie dieselfde ding nie.

Alwyn: Jy is tans besig met die skryf van ’n proefskrif in die filosofie. Waarom juis die filosofie? En waaroor handel jou studie?

Charl-Pierre: Ek het nog nie begin skryf daaraan nie. Ek lees nog. Ek werk op Arbeit am Mythos deur Hans Blumenberg. (Work on Myth is die Engelse weergawe wat ek lees.) Ek hoop om eendag dié baksteen ook in Duits te lees. Blumenberg is ’n filosoof van die geskiedskrywing, dus skryf hy ook uitgebreid oor die kunste en letterkunde. Filosofie is ’n soort “aanvoorwerksterrein” waar jy die afkoms kan gaan leer ken van die inhoude waarmee jy daagliks omgaan. Alles het ’n afkoms. En dis waarom filosofie vir my belangrik is.

En filosofie verskil op ’n kardinale plek van die digkuns: Dit probeer objektief wees. Wat ’n lieflike, verlore strewe! (niemand weet dit beter as juis filosowe nie.)  Sweet people. Ek kry sommer trane in my oë (en koop nog ’n filosofie-boek). Ja, die filosowe … ek weet te min van hulle … daarom beplan ek om my doktorsgraad daarin te doen.

Alwyn: Ek dink aan die spreker se uitspraak in die gedig “Wetenskap” uit Al die lieflike dade (2015) –

God. Wetenskap. Die liefde.
Die een behoort die ander
meer gereeld te sien.

In watter verhouding staan die poësie vir jou ten opsigte van die wetenskap?

Charl-Pierre: Dis ’n wonderlike vraag! Dis onder meer waaroor Blumenberg se dikke knewel van ’n boek, wat ek sou vertaal as “Miteswerk”, handel. Wetenskap en religie en kuns, hulle is almal modusse van die weet. Almal belangrik. Almal verskillend, maar oorvleuelend. Die poësie is ook ’n vorm van “weet”, en waarskynlik die mees intens subjektiewe manier. Wetenskap, weer, wil mos alles bewys. Dis sy manier. O gonna, hy wil net bewys. Probeer nou enige iets met ’n gedig “bewys”? Jy kan “wys”, ja, maar nooit “bewys” nie.

Alwyn: Is jy tans kreatief besig? Is daar sprake van nuwe verse? Moontlik ’n nuwe bundel?

Charl-Pierre: Ek was kreatief besig gewees hierdie jaar. En ek beoog ’n nuwe roman. Ou roman? Oukei, laat ek vertel: Ek het ’n romannetjie gepleeg, en die outjie verskyn in Junie by Tafelberg. Ek het nog een in gedagte.

Dat is hoe het gaat. Maria du Pré

Er viel een boom in het bos.
Het was de laatste ljublum boom.
De mieren wouden er niet wonen.
De vogels wouden er niet wonen.
Geen bosdier wou er wonen.
De zon scheen erdoor het gat dat de boom daar liet
Hoog in de takken van het bos.
Een ryselboom-saadje voelde warme zonnestralen regenden
En het groeide heel snel in het gat dat de andere boom daar liet.
En niemand weende voor de ljublum boom.

Want dat is hoe het gaat in het bos.

Er viel nog eens een boom in het bos.
Een man hakte hem om voor overleving.
Hij bouwde er een hut, er waren andere beesten
Die niet bosdieren waren.
Hij plantte bomen de ouden te vervangen.
Toen stierf hij.
De beesten werden bosdieren, maar stierven ook.

Want dat is hoe het gaat in het bos.

Er viel heel een bos
Rokende gele machine kwamen, hakten, scheurden, rieken, brandden,
verscheurden…
Toen werd het een boerderij – vlees voor fast food.
Wat voor een wrede beest zijn men die aanbidt bij de tempel des Mammon.
Ik hoop op een dag dat men sterven zal.

Want dát is hoe het gaat in het bos.

the two lions. Raphael d’Abdon

 

i have been invited to read a poem about freedom,
but i don’t have a poem about freedom,
all i have is
a story
about two lions

when we were kids
we used to go to a bar
to play videogames and
see the lion

in the backyard
there was a 20 square meters cage
where nick, the owner,
kept a lion called
toni

he fed him with
meat scraps and pasta
but mostly pasta

we sat in silence and
watched toni eating

his claws had been cut off
his teeth were yellow and weak
and he had sad, beautiful, eyes

in 5 years
we never heard him roaring
nor saw him walking

he was always lying down
either dozing off or
staring at some distant
imaginary place

one day we went to the bar
played a few games and waited for nick to
feed toni

but he didn’t

“nick, why are you not feeding toni today?” we asked
“he went back to the savannah” he said

we went to the backyard to check
toni wasn’t there

we never saw him again

in 1992 i came to south africa
a land were a lionized freedom fighter
had just been released
from his cage

when i saw him on tv i thought of
toni
for the first time in 10 years

his broken claws
his fragile teeth,
and his sad, beautiful eyes

and i wondered
how can a lion
that has spent most of his life in a cage
come out from it
still a lion?

how can he find his way in the savannah
if all he has ever known is
a concrete floor and
iron bars?

how can he be able to hunt if
his legs are weary
his claws useless
his teeth falling?

all such a lion can do
– i thought –
is lie down
and wait for his jailer to
feed him with
leftovers

the old,
south african lion
was clawless and
had harmless teeth
and sad, beautiful eyes

he was
staring at some distant,
imaginary place

and he was blabbering

about a thing he called

freedom

or something like that…

 

This is not a poem. Marlize Hobbs-Russell

This is not a poem; it is a protest march
these are not words, they are an angry mob
with this I become what you call “a barbarian”
Is this what our freedom has become?
I will set the captives free again, break the shackles
With my words: I am setting fire to your ideas
of righteousness; I am burning down Nkandla
I am throwing stones at your windows, tearing down the velvet curtains
keeping us in, taking away our freedom
Look! There is a world outside your window
The earth is shouting it out
from Tabel Mountain to Wits
From the farms to the schools
from the sea to the Kalahari:
The struggle is not over
It has only just begun
Come arrest me, you policemen, come guard my words
come lock up what I have to say, come show me your cowardly strength
I am roaring like the ocean, I am joining the tsunami of voices
‪#‎ZumaMustFall
Is this your freedom? Is this your equal opportunity?
Is this what our people died for?
I am drawing blood from the jugular of the alphabet
I will use my words to march against
your ‪#‎institutionalizeddiscrimination
I will claw at your gates of privilege
I will tear down these invisible walls of haves and havenots
I am not writing poetry, I cannot afford your alphabet
I am stealing letters to form sentences
to somehow make sense of it all
I am stealing from your Alphabet
my feet are burning in the streets
of the capital… we do not have the capital to afford
your alphabet of violence
This is not a poem
these are not words
these are our children
our future
yours and mine and ours
The struggle isn’t over,
it has only just begun

As the crows fly. Emma Bekker

There were crows, who once ruled the earth. They had escaped from the ark of a terrible god,
their beaks seeking the carrion that was borne on the waves of a flood.
They had a taste for blood,
this black sorority of all that is pragmatic,
turning floodwaters into amniotic fluid.

They bored out eyes, opening the view to the unseen, their cries piercing deaf ears.

They were unpickers of the thorax,  scissoring through the last fibers of that which binds human to earth.

And then they taught that wily Gilgamesh a lesson that his seed is still struggling to plumb:
floating isn’t flight.

Alternative transportation. Des

Brand-new BMX
Dad worked hard for you,
shiny and sticker’d,
bright paint, grease and glue.

Not allowed on curbs?
No bicycle lanes?
Give way! SUV!
God forbid it rains.

Oh, white elephant,
bought with blood, sweat, tears.
To get from A to –
in twenty odd years.

They say it’s easy
to exercise your new-car-smell-freedom
– like riding a bike.

Interview with Kobus Kotze

Unisa Poetry Society held a truly unique poetry event on Friday evening August 12 called Imbokodo at MB Studio Community in Pretoria. Five well-renowned poets, Athol Williams, Nkateko Masinga, Zena Velloo John, Kobus Kotze, and Mthunzikazi Mbungwana performed some of their poems in celebration of Women’s Month in South Africa. We interviewed the poets and asked them to share some of their work with us.

Alwyn Roux: Why did you start writing poetry?

Kobus Kotze: I guess for the same reason most men do. I was in love with the coolest girl in our school when I was 13 and thought writing her some poetry would do the trick. It didn’t. That being said, I have always been in love with reading and words and the way books and stories made me feel was something sacred, untouchable and deeply personal. I guess I wanted to see if I could, in some way, touch this abstract but yet so real world on a different level than just being a reader

Alwyn: How does a poem begin for you?

Kobus: Interesting question. I think it kind of just happens. I mean, things happen in our daily lives – you have a conversation with someone, you witness something inexplicable that keeps bugging you, you see a person that reminds you of someone or something or you hear a song that takes you to a place that freaks you out so much that you have this need to try and understand the not understandable. You have to write about these things otherwise, they either disappear into oblivion and the fact that you experienced them become obsolete or they morph into repeating thoughts in our heads that drive us insane.

Alwyn: Could you tell us more about your upcoming poetry collection?

Kobus: Yes, it’s a collection of poems telling stories about landscapes, people, and dreams. It seems it’s always threes, isn’t it? Think of Freud – the ego, the super-ego and the ID, or the Holy Ghost, Jesus and the Father or mind, body and spirit. For me, people, landscapes, and dreams make up my abstract reality or then private dogma. I believe we are all extensions of other people and when we write about other people we actually write about ourselves as well as our split personalities, hopes, and ideals. Landscapes are open and, especially in a country like South Africa, landscapes and place names have big political significance. Where the people I write about project my personal inward feelings. Dreams are obviously the fictional world that blurs the lines between everything. Think of people as the traditional Jesus figure, landscapes as the bigger God –like figure and dreams as the more mystic Holy Ghost or people as a body, landscapes as mind and dreams as the spirit (in a Buddhist sense). I have always been accused of being a bit too political in my writing, I hope to live up to that in this book. As an Afrikaans speaking white man and a pale male, I like to challenge the perception people have of me and my identity. The poetry in Afrikaans and will also include a QR Code or CD, we are still figuring that out, with a link to a spoken word album where some of the poems are paired with music. I was lucky enough to have the help of some of my favourite current South African musicians in this regard.

Alwyn: Please give us a short summary of your ideas expressed at Imbokodo on 12 August at MB Studio Community.

Kobus: The poems I prepared had to do with things from my personal life. I talked about the strangeness of living in a foreign land, I currently reside in Korea. The second poem was about a brother and son my mom, me, dad and sister lost a very young age and how that memory almost became a metaphor for rebirth through hardship for me. My mother was there that evening and, as selfish as it might sound, it is a poem I wrote for her and I wanted her to hear it firsthand. There was a poem about a young boy being both abusive and abused, just as the 80s political system did to our society. This poem, just like the previous two were both autobiographical, albeit both with a bit of a creative license. The last poem was a drug infused rant to be quite honest.

Alwyn: What do you think it is important to celebrate Woman’s Month in Poetry?

Kobus: It is always important to celebrate women.